MARKETING

MARKETING - Šta je marketing?

marketingPrema jednom autoru, marketing je civilizovani oblik rata u kome su mnoge bitke dobijene rečima, idejama i disciplinovanim razmišljanjima.

Drugim rečima, marketing je uopšteno način na koji otkrivate, gradite i zadovoljavate potrebe svojih korisnika. U okviru marketinga, bićete osigurani ne samo da se čuje za Vaš biznis, već ćete njemu dati doboljno poslovne fleksibilnosti da se adaptira za promene potreba korisnika i promene poslovne klime.

Poslovne ideje koje uspevaju su one čiji vlasnik ima viziju za firmu i spreman je da je implementira. Marketing plan će prepoznati fokus Vašeg delovanja i viziju pretvoriti u delo.

Naš Marketing tim će Vam pomoći da otkrijete ko su Vaši potencijalni korisnici, mesto i cenu Vašeg proizvoda u poređenju sa konkurencijom i takođe poziciju kompanije na tržištu. Takođe će Vam pomoći da identifikujete mogućnosti za promociju u budućnosti.

Nemojte pomešati prodaju sa marketingom. Veoma je česta greška kod manjih preduzeća koji smatraju marketing sastavnim delom prodaje, iako su ove dve discipline različite od samog početka. Ovo se dešava jer se nekim marketing ili poslovnim planom ove dve discipline prožimaju.

Radimo za Vas marketing plan

Marketing plan je jedan od najvažnijih delova biznis plana. Marketing plan se usredsređuje na potrošače i moguće načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe. Marketing plan je plan svih marketinških aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih prizvoda i usluga. U tom smislu, marketing planom se analiziraju i planiraju sve aktivnosti pridobijanja (osvajanja) novih i zadržavanja postojećih kupaca ili klijenata preduzeća. Marketing plan u biznis planu treba da ostvari sledeće ciljeve: utvrdi potrebe potrošača, što se postiže istraživanjem tržišta, odredi ciljna tržišta na kojima će preduzeće da posluje, utvrdi konkurentske prednosti preduzeća i na tim prednostima definiše tržišnu (marketing) strategiju, pomogne u izboru optimalne kombinacije karakteristika prizvoda, cena, kanala distribucije i promocije (marketing mix) kako bi preduzeće odgovorilo potrebama i željama kupaca.

Radimo za Vas istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju, planiranju aktivnosti, rešavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspešnosti poslovanja.

Istraživanje koje će se primenjivati, u direktnoj je zavisnosti od informacija koje želimo dobiti radi donošenja neke od strateških odluka.

Razlika između uspešnih i neuspešnih preduzetnika je u tome što neuspešni preduzetnici misle da sve znaju, dok uspešni preduzetnici sprovode istraživanja tržišta. Velika je razlika između misliti da se zna i stvarno znati: šta kupci kupuju, koliko često kupuju, gde kupuju, šta utiče na njihovu kupovnu odluku?

Potrebno je znati i postkupovnu reakciju : doživljaj proizvoda nakon upotrebe, zadovoljstvo garancijskim uslovima i mogućnost servisiranja, itd.

Pitanja na koja bi svaki menadžer morao da zna odgovore pri donošenju kritičnih odluka u svom poslovanju:

  • Da li smo sproveli analizu cena konkurencije i kako smo utvrdili sopstvene cene?
  • Sprovodimo li testiranje proizvoda, ambalaže, oglasa i slogana?
  • Da li smo sigurni da se našim klijentima i kupcima sviđa isto ono što i nama?